چهارشنبه 17 آذر 1400, 5:07 ب ظ

Image
Image

شرح وظایف کمیته مرکزی  احصاء و اصلاح  فرآیند های دانشکده علوم پزشکی نیشابور

 

 • حضور فعال در جلسات و ارائه گزارش عملکرد ماهیانه در راستای برنامه عملیاتی
 • تهیه فهرست تمام خدمات دستگاه به مراجعین وشهروندان وگروه بندی براساس پیوست 1 و دستورالعمل ابلاغی از سوی سازمان برنامه وبودجه کشور
 • آموزش مستندسازی روشها و رویه های مورد عمل با رعایت اصول مستندسازی (تنظیم نمودار گردش جریان امور همراه بامشخص نمودن چگونگی)
 • بررسی فرآیندهای احصاء شده ارجاعی از سوی کمیته تخصصی هرمعاونت باتوجه به دستورالعمل ابلاغی از سوی سازمان برنامه و بودجه کشور و دستورالعمل استاندارد واحد  فرآیند نویسی

*تبصره:گردش کار، ارتباطات سازمانی،کارکردسیستم ها و روش ها وگلوگاهها نقاط تاثیرگذار) و توجه به اهداف پیش بینی شده برای هرفعالیت

 • بررسی شناسه خدمات اولویت دار و فرآیند های سطح 1منتج به هریک از خدمات منتخب به منظور شناسایی فعالیت های اصلی براساس مدل IDEF-0 ارجاع شده از سوی کمیته تخصصی هرمعاونت
 • بررسی فرآیند های اصلاح شده ارجاعی از سوی کمیته تخصصی هرمعاونت
 • نقد و بررسی علمی روشها و رویه های مستندبا همکاری متخصصین طراحی سیستم ها وروش ها، واحدهای تخصصی و اجرایی و مشخص نمودن مراحل زائد، تکراری، غیرمنطبق با اهداف سازمانی و اصول علمی ونیز بررسی راه حل های الکترونیکی نمودن فرآیند ها
 • اقدام در جهت طراحی روش ها و رویه های مناسب (اصلاح وساده سازی روشها و رویه های موردعمل) با تاکید بر خودکارسازی عملیات وکم کردن مراحل گردش کار و دخالت کارکنان در انجام امور
 • تهیه دستورالعمل مستندسازی روش ها ورویه های جدید و اموزش مجریان درمورداجرای آنها وتلاش درجهت حذف بقایای عملیاتی وفرهنگ سازمانی روشها ورویه های سابق
 • برنامه ریزی برای آموزش کارشناسان ومجریان اصلاح روشها وآموزش اجرای روشهای اصلاح شده
 • برگزاری دوره های آموزشی (اصلاح وبهبود فرآیند ها،کارتیمی، تفکرخلاق ، مشتری گرایی وتوجه به رضایت مراجعان ،تفکرسیستمی وگستردگی تفکر)
 • تهیه ،تنظیم واستقرار کنترل پروژه ونظارت وراهبری طرح های اصلاح روشها ورویه های دستگاه که از طریق واحدهای تخصصی ویاموسسات مشاوره اجرامیگردد
 • بررسی مسائل ومشکلات مرتبط با خدمات منتخب وارائه راه حل باتوجه به پیوست 4 دستوالعمل سازمان برنامه وبودجه کشوری ارجاع شده از سوی کمیته تخصصی هرمعاونت
 • بررسی شناسنامه فرآیند  خدمات منتخب براساس پیوست 6 ارجاع شده از سوی کمیته تخصصی هرمعاونت
 • تقسیم بندی وکدگذاری خدمات و فرآیند های منتج به آن در هر معاونت
 • تدوین برنامه عملیاتی اجرای راه حل ها داری اولویت بالا به منظور اصلاح فرآیند های خدمات منتخب وبرنامه مدیریت تغییر به منظور زمینه سازی برای اصلاحات
 • اجرای راه حل ها در جهت بهبود فرآیند های خدمات منتخب
 • ارزیابی نتایج بهبود فرآیند ها وتاثیر ان دربهبودخدمات
 • مصوب نمودن کلیه فرآیند های اصلاح شده از سوی هیئت رئیسه دانشگاه جهت اجرایی نمودن فرآیند ها وپایش  فرآیندها  تا زمان استقرار کامل آن
 • برنامه ریزی برای استقرار نظام مدیریت کیفیت وتضمین کیفیت ارائه خدمات دردستگاه اجرائی و نرم افزار BPMS
 • تبصره:کمیته مذکورموظف است کلیه برنامه های تهیه شده وپیشنهادات درچهارچوب وظایف خود را برای بررسی واتخاذ تصمیم به شورای روسای کمیته های تخصصی (کمیسیون تحول اداری)ارائه نماید.