چهارشنبه 17 آذر 1400, 4:00 ب ظ

Image
Image

https://arzyabi.aro.gov.ir/  سامانه ارزیابی عملکرد دستگاه های اجرایی (سازمان اداری استخدامی کشور )

https://arzyabi.behdasht.gov.ir/   سامانه ارزیابی عملکرد دستگاه های اجرایی(وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی )

https://hmdb.behdasht.gov.ir/mdb/mdbgrish.aspx   سامانه اطلاعات مدیران سلامت 

          

واحد نوسازي و تحول اداري

 سازمان ها و ادارات يكي از اركان اصلي در جامعه انساني هستند و مديريت و رهبري در سازمان از مهمترين شاخصهاي ادامه حيات، پويايي و بالندگي آنها مي باشد. پيشرفت هاي گوناگون و متنوع در علم فناوري، مديريت سازمان ها را از حالت سنتي خارج نموده و با تغيير و تحول سازماني، مديريت پويا جايگزين مديريت سنتي شده است.امروزه سازمانها علاوه بر وظايف سنتي و ماهوي خود كه همانا تحقق اهداف سازماني و غايي سازمان مي باشد مي بايست پاسخگوي خواستها و انتقادات جامعه بيروني و دروني سازمان خويش باشد.

همگام با پيشرفتهاي روز و علم مديريت پويا، سازمانها مي بايد تحولاتي آگاهانه و نوآوري هاي مفيد را به مرحله اجرا بگذارند. شدت و تاثير كارايي تغيير و تحولات سازماني به اندازه ايي است كه نياز به روش هاي جديد و تكامل يافته براي مقابله و هماهنگي و تطبيق با آن را ايجاد مي نمايد. مديران پويا و كارآمد امروزه مي بايست علاوه بر وظايفي مانند برنامه ريزي، سازماندهي و نظارت، اثربخشي و بكارگيري روش هاي علمي، تغيير و تحول سازماني را نيز سرلوحه امور خود قرار دهند. امروزه در سطح گسترده و عمومي، سازمانها با تغيير و تحول مواجه اند در حالي كه برخي از آنان براي سازگاري و همسازي با اينگونه تغيير و تحولات آماده نمي باشند؛ بنابراين مديريت سازمانها علاوه بر اينكه بايد در برابر محيط متغير، سازگار و انعطاف پذير باشند بلكه بايد توانايي تشخيص مشكلات و بكارگيري برنامه هاي تغيير و تحول سازماني را دارا باشند؛ زيرا سازمانها ايستا نيستند و به طور مداوم و مستمر با عوامل خارجي و دروني در كشمكش مي باشند. جهت ايجاد تحولات آگاهانه و نوآورانه در سازمان ها مديريت تحول اداري به عنوان حوزه تابعه معاونت توسعه مديريت و منابع دانشگاه تشكيل شده است كه ماموريت و شرح وظايف اين مديريت در ذيل آمده است.

  تحول اداري

 ضرورت اصلاح و ايجاد تحول در نظام اداري كشور بعنوان ابزار تحقق اهداف نظام جمهوري اسلامي از مواردي است كه پس از انقلاب اسلامي مورد توجه دولت جمهوري اسلامي ايران قرار گرفت و در اجراي بند 4ـ3 بخش نظام اداري و اجرايي پيوست قانون برنامه اول توسعه اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي جمهوري اسلامي ايران شوراي عالي اداري بمنظور ابجاد يك نظام منسجم اداري در ابعاد نيروي انساني، مديريت، تشكيلات سازماندهي و روشها تشكيل گرديد.

تحول چيست؟

 تحول در ارتباط با افراد به معني شبيه ديگران شدن نيست بلكه به مفهوم مانند خود‌شدن، رشدكردن، غني‌شدن و متبلور ساختن توانائي ها بوسيله تجربه و تدبير است.

 در ارتباط با سازمانها كه مجموعه افراد مي باشند تحول باز هم به مفهوم تغيير از طريق كسب تجربه و تدبير است. فرايند تحول در سازمانها متأثر از تجربيات و اهداف جديد است.

 « اهداف ، برنامه ها و سياستهاي تحول اداري »

   

برنامه اول "مهندسي نقش و ساختار دولت"

 سياست هاي كلي

چابك سازي، متناسب سازي و منطقي ساختن تشكيلات نظام اداري در جهت تحقق اهداف چشم انداز (بند10)

زمينه سازي براي جذب و استفاده از ظرفيت هاي مردمي در نظام اداري(بند9)

صرفه جويي در هزينه عمومي كشور با تاكيد بر تحول اساسي در ساختار ها، منطقي سازي اندازه دولت و حذف دستگاههاي موازي و غيرضروري و هزينه هاي زايد(بند 16 سياست كلي اقتصاد مقاومتي)

كل نگري، همسوسازي، هماهنگي و تعامل اثربخش دستگاههاي اداري به منظور تحقق اهداف فرابخشي و چشم انداز(بند14)

 مجموعه اقداماتي كه منجر به چابك سازي و منطقي نمودن دولت مي شود

واگذاري واحدهاي عملياتي و خدمات دستگاههاي اجرايي به شبكه هاي حرفه اي، بخش هاي خصوصي و سمن ها

 كاهش سطوح مديريت ستادي از قبيل مدير كل، معاون مدير كل، رييس اداره و همترازان

 كاهش سقف پست هاي سازماني دستگاهها

 برنامه دوم" توسعه دولت الكترونيك و هوشمند سازي اداري"

 سياست هاي كلي

 توسعه نظام اداري الكترونيك و فراهم آوردن الزامات آن به منظور ارايه مطلوب خدمات عمومي(بند15)

 توجه به اثربخشي و كارآيي در فرايندها و روش هاي اداري به منظور تسريع و تسهيل در ارايه خدمات كشوري(بند12)

 مجموعه اقداماتي كه منجر به توسعه دولت الكترونيك مي شود

 الكترونيكي كردن خدمات دولتي: اطلاع رساني

 ارايه فرم ها و دريافت اطلاعات

 ارايه خدمات الكترونيكي به شهروندان

 برنامه سوم"خدمات عمومي در فضاي رقابتي "

 سياست هاي كلي

 خدمات رساني برتر،نوين و كيفي به منظور ارتقاي سطح رضايت مندي واعتماد مردم(بند17)

 انعطاف پذيري و عدم تمركز اداري و سازماني با رويكرد افزايش اثر بخشي ،سرعت و كيفيت خدمات كشوري(بند11)

 تبديل نظام بودجه ريزي كشور به بودجه ريزي عملياتي (برنامه پنجم توسعه )

 مجموعه اقداماتي كه منجر به خدمات عمومي با كيفيت برتر و سرعت و قيمت مناسب مي شود

 اداره واحدهاي اجرايي دستگاه هاي اجرايي به روش هدفمند و قيمت تمام شده و در فضاي رقابتي

استاندارد سازي خدمات دستگاه هاي اجرايي

 برنامه چهارم" مديريت سرمايه انساني"

سياست هاي كلي

عدالت محوري در جذب، تداوم خدمت و ارتقاي منابع انساني (بند 2)

 بهبود معيارها و روز آمدي روش هاي گزينش منابع انساني به منظور جذب نيروي انساني توانمند، متعهد و شايسته و پرهيز از تنگ نظري و نگرش هاي سليقه اي و غير حرفه اي (بند 3)

 دانش گرايي و شايسته سالاري مبتني بر اخلاق اسلامي و ارتقاي مديران (بند 4)

 ايجاد زمينه رشد معنوي منابع انساني و بهسازي و ارتقاي سطح دانش، تخصص و مهارت هاي آنان (بند5)

 رعايت عدالت در نظام پرداخت و جبران خدمات با تاكيد بر عملكرد، توانمندي، جايگاه و ويژگي هاي شغل و شاغل و تامين حداقل معيشت با توجه به شرايط اقتصادي و اجتماعي (بند 6)

 زمينه سازي جذب و نگهداري نيروهاي متخصص در استان هاي كمتر توسعه يافته و مناطق محروم (بند7)

 حفظ كرامت و عزت و تامين معيشت  بازنشستگان و مستمري بگيران و بهره گيري از نظرات و تجارب مفيد آنها (بند 8)

 توجه به استحكام خانواده و ايجاد تعادل بين كار و زندگي افراد در نظام اداري (بند 9)

 مجموعه اقداماتي كه منجر به مديريت بهينه سرمايه انساني مي­شود

 متناسب سازي تعداد نيروي انساني

 افزايش نسبت كاركنان با مدرك تحصيلي ليسانس و بالاتر

اجراي برنامه انتخاب و تربيت مديران

 برنامه پنجم" فناوري هاي مديريتي"

 سياستهاي كلي

 عدالت محوري، شفافيت و روزآمدي در تنظيم و تنقيح قوانين و مقررات اداري(بند13)

دانش بنيان كردن نظام اداري از طريق به كارگيري اصول مديريت دانش و يكپارچه سازي اطلاعات با ابتناء بر ارزش هاي اسلامي(بند16)

 اقدامات تحقق برنامه فناوري هاي مديريتي

 توسعه فعاليت مديريت محلي با تصويب قانون مديريت شهري

 اصلاح و دائمي نمودن قانون مديريت خدمات كشوري

 اصلاح قانون برنامه و بودجه

 اصلاح قانون محاسبات عمومي كشور

 اصلاح قوانين اختصاصي دستگاهها

 برنامه ششم "توسعه فرهنگ سازماني"

 سياستهاي كلي

 نهادينه سازي وجدان كاري، انضباط اجتماعي، فرهنگ خود كنترلي، امانت داري، صرفه جويي، ساده زيستي و حفظ بيت المال (بند21)

 نهادينه سازي فرهنگ سازماني مبتني بر ارزش هاي اسلامي و كرامت انساني و ارج نهادن به سرمايه هاي انساني و اجتماعي (بند1)

حمايت از روحيه نوآوري و ابتكار و اشاعه فرهنگ و بهبود مستمر به منظور پويايي نظام اداري(بند26)

 قانون گرايي، اشاعه فرهنگ مسئوليت اداري و اجتماعي، پاسخگويي و تكريم ارباب رجوع و شهروندان و اجتناب از برخورد سليقه اي و فردي در كليه فعاليت ها (بند20)

 اقدامات تحقق برنامه توسعه فرهنگ سازماني

 شناخت مولفه هاي فرهنگ سازماني و ارزيابي وضعيت موجود

 ترسيم فرهنگ مطلوب و تهيه اجراي برنامه ارتقاي فرهنگ سازماني

 برنامه هفتم" صيانت از حقوق مردم و سلامت اداري"

 سياست هاي كلي

 شفاف سازي و آگاهي بخشي نسبت به حقوق و تكاليف متقابل مردم و نظام اداري با تاكيد بر دسترسي آسان و ضابطه مند مردم به اطلاعات صحيح(بند18)

ارتقاي سلامت اداري و رشد ارزش هاي اخلاقي در آن از طريق اصلاح فرآيندهاي قانوني و اداري،بهره گيري از امكانات فرهنگي  وبكارگيري نظام موثر پيشگيري و برخورد با تخلقات (بند24)

 حفظ حقوق مردم و جبران خسارت هاي وارده به اشخاص حقيقي و حقوقي در اثر قصور يا تقصير در تصميمات و اقدامات خلاف قانون و مقررات در نظام اداري(بند23).

 اقدامات تحقق برنامه صيانت از حقوق مردم و ارتقاي سلامت اداري

 تهيه و تصويب و اجراي مصوبه حقوق شهروندي در نظام اداري و تكريم ارباب رجوع

 تهيه و تصويب و اجراي ضوابط جبران خسارت وارده به مردم در اثر قصور و تقصير

 تهيه و استقرار نظام جامع ارتقاي سلامت و پيشگيري و كنترل فساد اداري

 برنامه هشتم" نظارت و ارزيابي"

سياست هاي كلي:

كارآمد سازي و هماهنگي ساختارها و شيوه هاي نظارت و كنترل در نظام اداري و  يكپارچه سازي اطلاعات (بند25)

 اقدامات اساسي

 تهيه نظام برنامه ارزيابي استراتژيك و سنجش موقعيت كشور در ارتباط با اهداف چشم انداز و مقايسه با ساير كشورها

 استقرار مديريت عملكرد و ارزيابي و رتبه بندي دستگاه هاي اجرايي

 سنجش ميزان موفقيت دولت در موضوعات محوري نظام اداري نظير شفافيت ،پاسخگويي ،بهره وري و اجراي قانون

 ماموريت

 تامين وارائه خدمات ستادي- تخصصي در زمينه امور مرتبط با توسعه نظام هاي اداري و مديريتي به واحدهاي دانشگاه با بكارگيري مناسب ترين رويكردها، الگوها، سيستمها، روشها و ابزارهاي مديريت و علوم اداري با عنايت به محوريت منابع انساني، كيفيت زندگي كاري، انعطاف پذيري، عدالت، اثربخشي، كارايي، مسئوليت پذيري و پايبندي به قوانين و مقررات

 شرح وظايف

 مطالعه، بررسي و ارائه پارادايمها، رويكردها، اصول، مباني و مفاهيم مرتبط با واحدهاي تابعه

تهيه و پيشنهاد سياستها و خط مشي هاي اجرايي در رابطه با نظام مديريت، سازماندهي و رفتار سازماني در چارچوب اهداف و استراتژيهاي كلان دانشگاه و همگام با مقتضيات زمان و هماهنگ با واحدهاي تابعه و وابسته

 مطالعه، بررسي و ارائه سيستمها، فرايندها، شيوه ها، مهارتها و ابزارهاي مناسب و تلاش در جهت بسط و بهبود مستمر كيفي آنها

 طراحي الگوهاي مناسب نظام مديريت دانشگاه و تلاش در جهت استقرار آنها درچارچوب سياست هاي كلان وزرات متبوع

 هدايت، حمايت و نظارت بر پياده سازي نظام مديريت، ساختار و تشكيلات مصوب

 طراحي ساختار سازماني، تشكيلات كلان، خرد و تفصيلي با همكاري واحدهاي تابعه و وابسته ستادي و اجرايي و تلاش در جهت استقرار آنها

 بررسي، بازنگري و اصلاح ساختار و تشكيلات واحدهاي تابعه و وابسته به منظور همسويي با سياست ها و برنامه هاي جديد با همكاري آن واحدها

 بررسي و ارائه الگوهاي مناسب نظام مديريت اطلاعات و فناوري اطلاعات و تلاش در جهت استقرار آن

 مطالعه، بررسي و اظهار نظر پيرامون فرهنگ و رفتار سازماني و ارائه شيوه ها و الگوهاي مناسب در جهت اصلاح و تقويت آن

 مطالعه و بررسي پيرامون شيوه هاي ارزيابي عملكرد گروهي و سازماني

سنجش عملكرد گروهي و سازماني و ارائه گزارش هاي دوره اي و موردي در اين خصوص

 فراهم كردن بستر فرهنگي مناسب از طريق پيشنهاد و اقدام در جهت اجراي راهكارهاي علمي و مقبول

 طراحي و استقرار نظام مصوب و علمي نظارت، پايش، ارزشيابي عملكرد گروهي و سازماني

 ارائه خدمات اطلاع رساني (مشاوره، هدايت، پاسخگويي) به واحدهاي تابعه در امور مرتبط

 تهيه، تنظيم و ارائه پروتكلهاي اجرايي، دستورالعمل ها، بخشنامه ها و ابلاغيه ها در خصوص امور مرتبط

 تشكيل و هدايت تيمها و گروههاي كاري مشترك با واحدهاي ستادي و اجرايي در راستاي انجام مطالعات و پژوهشهاي كاربردي، سياست سازي و برنامه ريزي در امور مرتبط

 ارزيابي و بازنگري مستمر عملكرد مديريت تحول اداري و ارتقاء موقعيت آن از طريق نوسازي و بهسازي پيكره كارشناسي و اصلاح سيستمها، فرايندها و روش هاي انجام كار

 تهيه، تنظيم و مديريت بانك اطلاعات تخصصي مديريت

 شناسايي و ارائه راهكارهاي مناسب به منظور جذب و بهره برداري از كليه امكانات موجود در جهت توسعه منابع انساني، مالي، فيزيكي و اطلاعاتي

 همكاري با وزارت متبوع در چارچوب ماموريت و وظايف محوله

 تهيه و تدوين گزارش عملكرد دوره اي و ساليانه