چهارشنبه 17 آذر 1400, 3:19 ب ظ

Image
Image

https://sus.behdasht.gov.ir/SCH/SCHEnList.aspx                                              سامانه نظام پیشنهادات

http://km.behdasht.gov.ir/login?redirectPath=http                                              سامانه مدیریت دانش

استقرار و راه اندازی فعالیت دبیرخانه ی نیشابور در سامانه مدیریت دانش

برگزاری جلسات منظم کمیته مرکزی و تعیین نتیجه بررسی پس از طرح نظرات کارشناسی در کمیته های تخصصی

تهیه دستور جلسه ها و صورتجلسه ها و ارسال آن به اعضاء

پیگیری اجرای مصوبات کمیته های تخصصی و مرکزی نظام پیشنهادها

بررسی پیشنهادهای دریافت شده و ارجاع پیشنهادهای واجد شرایط جهت بررسی کارشناسی کارگروه تخصصی

اعلام رد یا تایید پیشنهاد بر اساس ماده 13 دستورالعمل نظام پیشنهادات وزارت

اعلام فراخوان به تمامی کارکنان و مدیران با استفاده از انواع ابزارهای اطلاع رسانی

طراحی و اجرای دوره های آموزشی کارکنان و پیشنهاد به کمیته کشوری نظام پیشنهادها

نظارت بر عملکرد کمیته های تخصصی نظام پیشنهاد ها در دانشکده

سیدگی به شکایات و اعتراض پیشنهاددهندگان به نتایج ارزیابی کارگروههای تخصصی

تعامل با پیشنهاددهندگان در مورد اصلاح و تکمیل پیشنهادها

طراحی و اجرای فرآیند انتخاب برترین پیشنهاد، برترین پیشنهاددهنده به ادراه تحول اداری وزارت متبوع