چهارشنبه 17 آذر 1400, 4:29 ب ظ

Image
Image

شرح وظایف کارشناس مهندسی سازمان

 • بررسي مستمر تشکيلات واحدهاي تابعه به منظور اصلاحات مورد نياز
 • بررسي و ارائه پيشنهادات به وزارتخانه در جهت اصلاح تشکيلات بر اساس نيازهاي واحدهاي تابعه
 • تهيه و تدوين نمودار سازماني و تشکيلات تفصيلي دانشکده و واحدهای تابعه
 • پيگيري و ابلاغ ساختار سازمانی و تشکيلات تفصیلی واحدهاي جديد التاسيس
 • پيگيري مکاتبات ارسال شده به وزارت متبوع و انعکاس موارد دريافت شده به واحدهاي تابعه
 • درج آخرين اصلاحات مورد نياز در برنامه تشکيلات به منظور بهره برداري ودستيابي به آخرين اطلاعات و وضعيت پستهاي سازماني
 • به روز رسانی و رفع مغایرت برنامه نرم افزاری تشکیلات با برنامه پرسنلی
 • بررسي و تعامل با وزارت متبوع جهت دستيابي به استاندارد و نرمهاي جديد
 • تأئید ردیفهای سازمانی به منظور انتقال، استخدام، انتصاب، تغییر عنوان، رزرو پست کارمندان قراردادی و...
 • پيگيري كسر رديفهاي مورد نياز دانشکده در واحدهای تابعه باتوجه به نرمهاي مورد تاييد و افزايش تختهاي مصوب
 • بررسي درخواستهاي تشکيلاتي حوزه هاي ستادي و ساير واحدهاي زير مجموعه و همچنين انعکاس درخواست های مربوطه به وزارت متبوع در سامانه جامع تشکیلات
 • بررسي و همکاري با مرکز توسعه مديريت و تحول اداري به منظور تدوین شرح وظايف واحد و پستهاي سازماني
 • هماهنگي و تعامل با شركت آذرخش در جهت بهبود برنامه رايانه اي تشكيلات
 • بررسیاحکامصادره کارگزینی و تطبیق آنها با مجموعه تشکیلات و رفع مغایرتها
 • بررسی فرمهای شغل و شاغل و همکاری لازم با واحد امور استخدام
 • نظارت بر تخصیص پست های سازمانی به افراد و تأئید ردیفهای سازمانی به منظور انتقال، استخدام، انتصاب، تغییر عنوان و ...