چهارشنبه 17 آذر 1400, 3:44 ب ظ

هادی الهامی - مدیر اداره امور پشتیبانی و رفاهی


 

 elhamih1@nums.ac.ir : رایانامه 

تلفن تماس : 05143307170

 

 

 

تجارب علمی و تخصصی

تجارب علمی و تخصصی :

مسئول اورژانس 115 درگز

مدیر بیمارستان درگز

معاون مرکز بهداشت درگز

مدیر بیمارستان 22 بهمن نیشابور

مسئولیت فعلی : مدیر امور پشتیبانی و رفاهی

سوابق تحصیلی

مدرک تحصیلی                     رشته تحصیلی                       دانشگاه                     تاریخ 


لیسانس                             پرستاری                     علوم پزشکی نیشابور            1382