چهارشنبه 17 آذر 1400, 3:32 ب ظ

Image

بخش برنامه ريزي و اعتبار بخشي روابط عمومي

- طراحي و برنامه ريزي براي ارتقاي كمي و كيفي فعاليت ها و بهبود امور روابط عمومي 

- نقد و ارزيابي فعاليت هاي بخشهاي مختلف روابط عمومي

- تهيه گزارش عملكرد ادواري ( سه و شش ماهه، سالانه) از عملكرد روابط عمومي 

- برنامه ريزي براي ارتقاي سطح بينش مديران در زمينه امور روابط عمومي و افزايش توان و مهارت تخصصي و علمي كاركنان روابط عمومي و طراحي برگزاري سمينارها و دوره هاي آموزشي در اين راستا

- ارايه طرح ها و ايده هاي نو براي توسعه فعاليت هاي روابط عمومي و تدوين دستورالعمل هاي لازم براي نظام مندي امور

- ارايه خدمات كارشناسي موردنياز براي انجام بهينه وظايف روابط عمومي 

- اريه خدمات مشاوره در تدوين سياست ها، اقدامات و برنامه هاي روابط عمومي

- بررسي و نقادي سياست ها،اقدامات و برنامه هاي سازمان از زاويه روابط عمومي و طرح نظريه هاي اصلاحي براي ارايه به مديريت

 بخش ارتباطات فرهنگي

- سياستگزاري ،برنامه ريزي ، هدايت و نظارت بر فعالت هاي انتشاراتي روابط عمومي 

- انتشار بروشورهاي فشرده عملكرد سازمان در اندازه هاي مناسب براي عرضه در نمايشگاه و سمينارها و ارسال به مطبوعات ،هنرمندان ، مسئولان ، نخبگان جامعه ،نمايندگان مجلس شوراي اسلامي و ساير انديشمندان جامعه

- انتشار مجموعه " پيشنهادهاي كاركنان"

- انتشار كتاب،جزوه، كاتالوگ،پوستر و سيلك در موارد نياز

- تهيه بريده اخبار مطبوعات درباره سازمان و توزيع بين مديران ارشد سازمان

- تهيه و تنظيم، انتشار و توزيع نشريه داخلي و برون سازماني

- تهيه و تنظيم مقاله ها، اخبار و گزارش هاي مورد نياز نشريات

- برگزاري مصاحبه با مسئولان سازمان براي درج در نشريات

- نشريه هاي برون سازماني موردنياز و توزيع بين درخواست كنندگان و گروه هاي مختلف سازمان

- نظارت بر توزيع نشريات در داخل كشور

- نظارت بر انتشار هرگونه نشريه و صدور مجوز براي انتشار آن ها در داخل سازمان

- تدوين تقويم سالانه مراسم و نمايشگاه هاي داخل و خارج از سازمان

 بخش ارتباط با رسانه

- برگزاري جلسه هاي هماهنگي با خبرنگاران، دبيران و مديران مطبوعات به منظور ايجاد ارتباط صميمانه و تنگاتنگ با آن ها

- انعكاس اخبار عملكرد سازمان در بخش هاي مختلف به رسانه ها و جامعه

- تهيه مقاله هاي تحليلي از عملكرد سازمان و ارسال به مطبوعات

- برگزاري مصاحبه مسئولان و مديران سازمان با مطبوعات ( عمومي و اختصاصي)

- پوشش خبري مراسم ملاقات مسئولان سازمان با مقامات داخلي و خارجي، سمينارها و نمايشگاه

- بررسي مطبوعات و پاسخگويي به انتقادها و ابهامات مندرج در مطبوعات در زمينه فعاليت هاي سازمان

- اعزام خبرنگاران رسانه ها به نقاط مختلف كشور براي بازديد از فعاليت ها و طرح هاي مهم سازمان 

- برگزاري ميز گردهاي تلويزيوني و مطبوعاتي

- برگزاري سفرهاي مطبوعاتي براساس تقويم سالانه

- سياستگزاري ، برنامه ريزي و نظارت بر فعاليت هاي ارتباطي مراكز تابعه در محدوده وظايف روابط عمومي

 بخش ارتباط با مردم و سازمان

- تهيه و تنظيم و اجراي تقويم سالانه ملاقات اقشار مردم با مسئولان دانشكده

- پي ريزي و ايجاد ارتباط حسنه با كاركنان سازمان با استفاده از فنون ارتباطي و ارئه بعضي از خدمات فرهنگي – تبليغي به آنها

- دريافت تلفني نظرات مردم و پاسخگويي به مكاتبات مردم

- راه اندازي و اجراي ( نظام پيشنهادي كاركنان)

- بررسي پيشنهادهاي دريافتي از سوي كاركنان و ارجاع به بخش هاي ذيربط و تقرير مناسب از پيشنهاد دهندگان

- برگزاري مراسم تقدير از ارايه دهندگان پيشنهادهاي مهم در پايان هر سال 

- تشكيل هسته هاي كارشناسي از كارشناسان سازمان در شاخه هاي مختلف فعاليت سازمان براي بررسي پيشنهادهاي اخذ شده 

- همكاري در انتشار مجموعه پيشنهادهاي كاركنان

- برگزاري نمايشگاه عملكرد

 بخش مطالعات افكار عمومي

- نظر سنجي از كاركنان درباره سياست ها، اقدامات و برنامه هاي سازمان و ساير موضوعات مرتبط به ارتباطات و بهره وري در سازمان

- تحليل مستمر و منظم مطبوعات و نشريات تخصصي حوزه مربوط به فعاليت هاي سازمان به طور فصلي و سالانه

- تدوين و اجراي طرح جامع افكارسنجي در سازمان