چهارشنبه 17 آذر 1400, 3:15 ب ظ

Image
Image

سامانه سجاد (سامانه درآمدهای اختصاصی  دانشکده علوم پزشکی نیشابور )

http://sajad.behdasht.gov.ir/eHealth2/Default/default_body.asp

 سامانه درآمد اختصاصی  الکترونیکی  دانشکده علوم پزشکی نیشابور                              http://192.168.102.95       

 دریافت صورتحساب سازمان تامین اجتماعی            www.darman.tamin.ir

دریافت صورت حساب سازمان بیمه سلامت               https://kh.ihio.gov.ir/

 • نظارت وپیگیری بر تهیه وتنظیم اسناد وصورتحساب های ارسالی به موسسات طرف قرار داد
 • نظارت وپیگیری مستمر بر وصول مطالبات واحدهای تابعه از موسسات طرف قرارداد
 • نظارت وپیگیری مستمر بر رفع مشکلات کسورات واحدهای تابعه از موسسات طرف قرارداد
 • نظارت وپیگیری بر تهیه وتنظیم اسناد وصورتحساب های ارسالی به معاونت سلامت وزارت بابت مصدومین ترافیکی ،مصدومین غیر ترافیکی ،نیازمندان ،بیماران سرطانی ، بیماران خاص ،بیماران روانی ،بیماران سوختگی و...
 • نظارت وپیگیری مستمر بر وصول مطالبات اسناد ارسالی به معاونت سلامت از طریف ردیفهای متمرکز وزارتی
 • جمع آوری درآمدهای وصولی از طریق سیستم بانکی وانتقال آن به حسابهای درآمدی دانشکده وابلاغ آن به مدیریت بودجه در قالب برنامه های مصوب درآمدی
 • جمع آوری درآمدهای وصولی وانتقال آن به حساب درآمد خزانه
 • درخواست وجه درآمدهای ارسال شده به خزانه وانتقال آن به حساب پرداخت قابل برداشت درآمدهای اختصاصی دانشکده
 • جمع آوری درآمدهای وصولی خانه های سازمانی وابلاغ آن به مدیریت بودجه
 • جمع آوری درامدهای وصولی خانه های سازمانی وانتقال آن به حساب خانه های سازمانی خزانه
 • درخواست وجه درآمد خانه های سازمانی وانتقال آن به حساب پرداخت برداشت خانه های سازمانی
 • ثبت وکنترل ماهیانه وضعیت جذب درآمدهای اختصاصی با توجه به اعتبارات مصوب در برنامه های پیشنهادی وتهیه گزارش آماری تحلیلی
 • درخواست افتتاح حساب درآمدی غیر قابل برداشت جهت ستاد دانشکده وکلیه واحدهای تابعه درآمدزا براساس ماهیت فعالیت مرکز درآمد (درمانی،دارویی،بهداشتی ،آموزشی
 • هماهنگی وتدوین برنامه های زمانبندی با خزانه جهت انتقال درآمدهای دانشکده به حساب های درآمدی خزانه در دوره های معین
 • نظارت و کنترل بر صورتحسابهای بانکی درآمدی حساب های ستاد دانشکده
 • نظارت وکنترل بر صورتحسابهای بانکی درآمدی واحدهای تابعه
 • هماهنگی و پیگیری با مقامات دانشکده در خصوص جایگزین نمودن نرم افزار پذیرش –صندوق درمراکز بهداشتی،درمانی وحذف فروش قبوض درمانی
 • نظارت وکنترل صندوق های مراکز بهداشتی ،درمانی (فروش قبوض درمانی –نرم افزارصندوق )
 • نظارت وکنترل صندوق های مراکز درمانی (بیمارستانی )
 • نظارت وکنترل صندوق های مراکز درآمدی در سطح واحدهای تابعه
 • نظارت وکنترل بر عملکرد درآمدی شعبه یا باجه های بانکی در بیمارستانها که مسئولیت مستقیم دریافت وجه از بیماران را دارند.
 • انتقال وجوه بانکی جمع آوری شده درآمدی در بیمارستان به حساب های درآمدی دانشکدهدر دوره های زمانی معین
 • هماهنگی وتعامل با بانک ها جهت استقرار شعبه یا باجه در بیمارستان به منظور دریافت وجه از بیماران به صورت مسقیم (دریافت وجه نقد ،دریافت از طریق کارت خوان )
 • هماهنگی ، تعامل وشرکت در کلیه جلسات درآمدی وپیشنهاد تشکیل کمیته وساب کمیته های مورد نیاز جهت تحقق اهداف درآمدی دانشکده
 • بررسی ونظارت بر انعقاد قراردادی اماکن استیجاری ووصول وواریز آن به حساب درامدهای اختصاصی
 • تهیه چک لیست های نظارتی جهت پایش واحدهای تابعه وابلاغ ان به واحدها برای اجرای آن در دوره های معین زمانی واستفاده از آن در بازدیدها
 • بهره گیری ،هماهنگی و استفاده از تجربیات کارشناسان امور درمانی ومدارک پزشکی در جهت تهیه وتنظیم بهینه اسناد ودفاع از حقوق درآمدهای ئاحدهای تابعه در جلوگیری از کسورات توسط سازمانهای بیمه ای طرف قرارداد
 • تهیه وتنظیم انواع گزارشات درآمدی مورد نیاز مقامات دانشکده ، وزارت وسایر نهدهای نظارتی
 • ارتباط مستمر ونزدیک با کارشناسان بیمه ها خصوصاً کارشناسان بیمه تامین اجتماعی ، خدمات درمانی ، نیروهای مسلح و کمیته امداد در خصوص وضعیت اسناد وصورتحسابهای پزشکی
 • پیگیری جهت وصول مطالبات طرح بیمه روستایی وواریز آن به حساب درآمد اختصاصی
 • آموزش مسوولین درآمد واحدها در خصوص مسائل وموضوعات درآمدی در دوره های زمانی معین
 • آموزش مسوولین درآمد واحدها وروسای مالی جهت اجرای دقیق نرم افزار جامع ثبت درآمد های دانشکده(سامانه سجاد و نظام نوین)
 • نظارت دقیق وروزانه جهت ثبت درآمدها در نرم افزار جامع ثبت درآمدهای دانشکده وابلاغ آن به مدیریت بودجه در قالب برنامه های مصوب درآمدی
 • هماهنگی وتعامل با کارشناسان حسابداری تعهدی دانشکده در جهت آموزش واجرای آن
 • کنترل ونظارت ثبت درآمدی واحدهای تابعه در برنامه حسابداری تعهدی
 • ثبت رویدادهای درآمدی حسابداری خاص واحد درآمد دانشکده وتهیه گزارش های مورد نیاز آن
 • نظارت وپیگیری بر ارسال ووصول درآمدهای واریزی به حسابهای خزانه داری کل از قبیل کارت های بهداشتی تندرستی ، آزمایشات مواد غذایی ، صدور پروانه های پزشکی ، صدور پروانه مطب وکارخانجات داروسازی ، معاینات شورایعالی پزشکی ونظام وظیفه و.........
 • نظارت بر اجرای دقیق ( موارد درآمدی طرح نظام نوین اداره بیمارستانها)
 • نظارت وتایید درآمدی اسناد کارانه بیمارستانی
 • بررسی عملکرد و روند وصولی ها و مقایسه آنها با پیش بینی های انجام شده وتهیه گزارش های تحلیلی لازم .
 • تجزیه و تحلیل آمار میزان درآمد ناشی از فروش خدمات و مقایسه آن با میانگین درآمد دانشکده و تهیه گزارش تحلیلی
 • كنترل سرفصل حسابداری اسناد هزینه‌ای و عاملیتها
 • تبدیل اسناد موقت بر دائم و نگهداری(بایگانی) آنها
 • كنترل و اصلاح مغایرت موجود بین دفاتر اعتبارات و تنظیم حسابها
 • كنترل و اصلاح مغایرت موجود بین دفاتر صدور چك و تنظیم حسابها
 • پویش اسناد از طریق فیزیك اسناد در نرم افزار و اسكن ضمائم و مدارك اسناد مالی
 • كنترل ضمانت نامه‌های بانكی
 • عملیات مغایرت بانكی بین صورتحساب بانك و معین بانك و رفع مغایرتهای بانكی با صدور اسناد اصلاحی
 • تهیه صورتحساب ابطال چكهای بین راهی و واریز آن به خزانه
 • تهیه گزارشات بدهی‌های سنواتی و صدور اسناد حسابداری و اصلاح مانده بستانكار حسابهای سنواتی
 • دریافت و استرداد مبالغ سپرده و تمركز آن در خزانه
 • تهیه صورتحساب نهایی ماهانه پس از انجام اصلاحات
 • پاسخگویی به درخواستها و مكاتبات مراجع ذیصلاح نظارتی
 • بررسی حسابهای عاملین ذیحساب
 • تهیه صورتحساب نهایی سنواتی و تهیه تفریغ بودجه كلیه حسابهای جاری، اختصاصی و متفرقه
 • مغایرت‌گیری تفریغ بودجه با دفاتر وزارت امور اقتصادی و دارائی
 • نظارت بر عملكرد صدور چك و صدور سند
 • رسیدگی به اسناد مالی هزینه‌ای و تطبیق با قوانین و دستورالعمل‌های اجرائی
 • رسیدگی به اسناد هزینه‌ای عاملیتها و تطبیق با قوانین و دستورالعمل‌های مربوطه
 • رسیدگی به اسناد تنخواه‌گردان ، پیش‌پرداختها و علی‌الحساب‌ها و دستورالعمل‌های مربوطه
 • رسیدگی و بررسی قراردادهای منعقده اشخاص حقیقی و حقوقی
 • پاسخگویی به ممیزین مالیاتی در مراحل رسیدگی مالیاتی
 • صدور بخشنامه، دستورالعم های قانونی و حسابداری جهت عاملیتها و اركان وزارتخانه
 • تنظیم دفاعیه مالیاتی و تامین اجتماعی و شرکت در جلسات حل اختلاف مالیاتی
 • رسیدگی به اسناد پرداختی پرسنلی با آخرین دستورالعمل‌های صادره
 • رسیدگی به اسناد پرداختی و تسویه حساب‌های دانشجویان بورسیه
 • بررسی اسناد رفع واخواهی شده اسناد هزینه‌ای معاونتها
 • مطالعه بخشنامه ها ، موافقت نامه ها و تطبیق آن با اسناد هزینه ارسالی
 • بحث و مشورت در مورد دستورالعمل ها و موافقت نامه ها در این اداره
 • پاسخگو بودن به سئوالات و مشکلات واحدهای تابعه توسط تلفن و حضوری
 • تطبیق پرداختها با موافقت نامه های صادره بودجه تفضیلی دانشگاه
 • رسیدگی و اظهار نظر و اقدام در مورد پرونده هایی که مشکل مالی دارند با نظر مافوق
 • مطالعه قوانین بودجه و سایر قوانین و مقررات مالی و اظهار نظر در مورد نحوه اجرای آنها به مقام ذیربط
 • ابلاغ قوانین و مقررات و تصویب نامه و دستورالعمل ها به واحدهای تحت پوشش
 • انجام امور مربوط و رفع نقص واخواهی اسناد هزینه که از سوی حسابرسان دیوان محاسبات مورد ایراد قرار می گیرد.
 • انجام مکاتبات لازم در زمینه های مختلف در صورت نیاز
 • انجام سایر امور محوله از سوی مافوق
 • پرداخت تمامی هزینه های مربوط به ستاد مرکزی
 • پرداخت هزینه های مربوط به ستاد 2
 • انجام کلیه امور مالی مربوط به پروژه های عمرانی شامل پیش پرداخت ها ، وضعیت ها،گزارشگیری و ...
 • ثبت ،کنترل و نگهداری و تمدید ضمانت نامه های مربوط به پروژه ها و قراردادها
 • تهیه صورت مغایرت حسابهای بانکی معاونت توسعه
 • مکاتبات مربوط به امور مالی معاونت توسعه
 • ثبت تمامی خریدها در فهرست معاملات سامانه دارایی
 • ثبت تمامی صورت وضعیت ها در سامانه دارایی
 • ثبت و نگهداری حسابها و دفاتر معاونت توسعه
 • اخذ گزارش های مورد نیاز از نرم افزار
 • انجام هرگونه امور محوله از سوی مدیر مالی
 • پرداخت اسناد متمرکز در ستاد شامل مسکن،پاداش پایان خدمت،کمک هزینه ها و .....