چهارشنبه 17 آذر 1400, 4:20 ب ظ

Image
Image
  • تهیه و تنظیم لیست  و پرداخت حقوق کارکنان ستاد و معاونت درمان
  • تهیه و تنظیم کسورات قانونی و ارسال فرم های کسورات بازنشستگی- بیمه خدمات درمانی و تامین اجتماعی و ...
  • تهیه و تنظیم کسورات کارکنان برای ارسال به مراجع مورد نظر اعم از بانکها
  • ثبت احکام پرسنلی در رایانه و همچنین ثبت مابه التفاوت ها
  • تهیه و ارسال گواهی ها برای کارکنان به مراجعی مانند بانک و موسسات
  • تنظیم لیست کسورات بازنشستگان و ارسال به سازمان بازنشستگی
  • ارسال فایل حقوق بازنشستگان جهت پرداخت کسورات
  • درخواست وجه احکام بازنشستگان و موظفی
  • صدور نامه های گواهی برای بازنشستگان