چهارشنبه 17 آذر 1400, 4:02 ب ظ

Image
  • برنامه‌ریزی و ایجاد جریان مناسب اطلاعات و اسناد مالی و حسابداری جهت تنظیم گزارشات تلفیقی مورد نیاز
  • تهیه و تنظیم گزارشات تلفیقی مالی و حسابداری و انعکاس آن به مقامات و مراجع مربوطه
  • ارزیابی و تحلیل صورتهای مالی تلفیقی و ارائه گزارشات مدیریتی مقایسه ای، موضوعی و امثالهم جهت ارائه به مراجع و مقامات مربوطه
  • تصمیم‌سازی و ارائه مشاوره‌های تخصصی به مدیران جهاد درخصوص عملکرد مالی سازمانها، مراکز و واحدهای تابعه جهاددانشگاهی
  • انجام سایر امور محوله از سوی مقام مافوق