چهارشنبه 17 آذر 1400, 4:22 ب ظ

Image
Image

سامانه مدیریت عملکرد   https://op.behdasht.gov.ir/

سامانه بودجه تفصیلی   http://budget.mohme.gov.ir/main/

سامانه لایحه بودجه    https://layehe.mporg.ir

سامانه جامع مبادله موافقتنامه   https://pe.mporg.ir  

سامانه بودجه مبتنی بر عملکرد  https://gb.mporg.ir/Security/Login

*پیگیری و جذب اعتبارات تملک سرمایه ای ملی و استانی

*مبادله موافقتنامه های تملک دارایی سرمایه ای با سازمان های مربوطه

*تهیه و تنظیم لایحه بودجه سال جاری

*تدوین بودجه تفضیلی سال جاری و اصلاحیه بودجه تفضیلی سال ماقبل

*کنترل سقف درآمد ها و پیگیری جهت افزایش سقف درآمد ها

*پیگیری وجوه دریافتی از وزارت در قالب ردیف ها و طرح تحول سلامت

*تخصیص ماهیانه ردیف های ابلاغی و طرح تحول سلامت به واحد های تابعه

*گزارش دهی به سازمان های نظارتی

*مستند سازی و اجرای برنامه عملیاتی