چهارشنبه 17 آذر 1400, 3:49 ب ظ

Image

                                                                                                                                                                                       

 تلفن- ایمیل  مدرک تحصیلی  سمت  نام و نام خانوادگی
 hoseinim1@nums.ac.ir - 43307166    کارشناسی ارشد مدیریت خدمت بهداشتی و درمانی  کارشناس آموزش کارکنان  مریم سادات حسینی

                                                                                                                                                                         

آدرس سامانه آموزش کارکنان دانشکده    http://electronicservice.nums.ac.ir  

آدرس سامانه رشد (وزارتی)                      https://karmand.behdasht.gov.ir 

گزارش عملکرد آموزش و توانمند سازی

 • شرح وظايف  مسئول آموزش ضمن خدمت كاركنان در دانشكده علوم پزشكي نيشابور
 • برنامه ریزی و سازماندهی آموزش کارکنان
 • مطالعه برنامه ها ی آموزش دانشكده و ارائه به کمیته آموزش
 • تهیه و تدوین برنامه های ارزشیابی مستمر مراکز آموزشی
 • بررسی و پیشنهاد اعتبارات مورد نیاز آموزش
 • ایجاد ارتباط با دانشگاهها و موسسات آموزشی جهت جلب همکاری
 • مسئول اجرای دوره های آموزشی ( بهبود مدیریت – عمومي )
 • برنامه ریزی جهت اجرای دوره های آموزشی
 • ارزشیابی دوره های آموزشی
 • هماهنگی با واحد های مجری آموزش
 • مسئول برنامه ريزي آموزش
 • مسئول ارزشیابی و اثربخشی دوره های آموزشی
 •  پیگیری امور کمیته آموزش
 • برنامه ریزی و مطالعه جهت انجام نیازسنجی
 •  آماده نمودن طرح های آموزشی
 • مطالعه و پیشنهاد الگوهای مختلف نیازسنجی ، ارزشیابی و اجرای آموزش
 •  بروز رسانی بانک اطلاعاتی مدرسان
 • بروز رسانی بانک اطلاعاتی مدیران
 • مسئول پشتیبانی گروه آموزش
 • پیگیری تامین کالا و ملزومات اداری
 •  پیگیری پرداخت حق التدریس اساتید
 •  پیگیری اجرای  دوره های تبصره 3 و4
 • بازدید از دوره های آموزشی
 • طراحی و بروزرسانی سایت آموزش کارکنان
 • راهبری سامانه سما وسفا
 • بررسی و اصلاح شناسنامه های آموزشی
 • ثبت و ورود اطلاعات آموزشی در نرم افزار
 • پاسخگویی به رابطین آموزش در خصوص نرم افزار
 • بازدید از نرم افزار آموزش واحدها
 • شرح وظایف کارشناس آموزش کارکنان

  • برنامه ریزی و اجرای دوره های عمومی ضمن خدمت کارکنان دانشکده
  • برنامه ریزی و اجرای دوره های آموزشی بهبود مدیریت
  • برنامه ریزی و اجرای دوره های آموزشی معاونت توسعه و حوزه ریاست
  • برنامه ریزی و اجرای نیازسنجی آموزشی معاونت توسعه و حوزه ریاست
  • تکمیل بانک دوره های آموزشی معاونت توسعه و حوزه ریاست مطابق فرم 4 دوره آموزشی
  • بازدید دوره های آموزشی و پیگیری امور مربوطه (عدم تشکیل کلاس،تغییر مدرس، تغییر مکان برگزاری دوره ها و...) به صورت آنلاین و حضوری
  • ثبت اطلاعات آموزشی پرسنل مامور و انتقال ورودی در شناسنامه آموزشی فراگیران
  • ثبت دوره های خارج از دانشگاه
  • بروز رسانی و ثبت اطلاعات مدرسین آموزش ضمن خدمت کارکنان
  • برنامه ریزی و اجرای دوره های آموزشی مشترک اداری
  • پاسخگویی به رابطین و کارکنان در خصوص نرم افزار آموزش
  • ثبت تقویم آموزشی در سامانه آموزش کارکنان
  • همکاری در برگزاری دوره توجیهی بدو خدمت
  • پاسخگویی به ارباب رجوع تلفنی و حضوری در رابطه با آموزش ضمن خدمت کارکنان وفراهم نمودن امکان آزمون مجدد به فراگیران در صورت قطعی اینترنت
  • تهیه حق الزحمه کلیه مدرسین دوره های آموزشی هر 6 ماه یکبار