چهارشنبه 17 آذر 1400, 4:25 ب ظ

Image
Image

http://electronicservice.nums.ac.ir  ( سامانه ارزیابی عملکرد کارکنان )

 • برنامه ریزی، هماهنگی، نظارت بر حسن اجرای قوانین، مقررات، برنامه ها و خط مشی های ابلاغی
 • تهیه و تدوین آیین نامه ها و دستورالعمل ها در زمینه کنترل و ارزیابی عملکرد کارمندان و تمدید پیمانی
 • تهیه و تدوین شاخص های عمومی و اختصاصی
 • مدیریت، نظارت و راهبری سامانه ها و فرآیندهای یکپارچه کنترل وارزیابی عملکرد کارمندان
 • کنترل، نظارت، ارزیابی و تحلیل مستمر و ارائه بازخورد آن به مدیران در راستای اصلاح سیاست ها، برنامه ها و ارائه گزارش کارنامه یکساله
 • آموزش و توانمندسازی رابطان،کارشناسان،کارمندان و مدیران با همکاری واحد آموزش و بازدید مستمراز واحدها به منظور حسن انجام کار
 • شرکت در کمیته های رسیدگی به شکایات ارزیابی عملکرد کارمندان
 • بررسی فرم های الکترونیکی ارزیابی کارکنان و مدیران و تایید لیست های ارسالی توسط معاونت ها
 • بررسی فرم های مربوط به ضوابط تمدید قرار داد مستخدمین پیمانی      

وظایف رابط ارزشیابی 

 • فردي است كه در بين پرسنل واحد خود به خدمت اشتغال دارد و با آموزش هايي كه در طي سال براي او برگزار مي‌شود ، با دستورالعملهاي اداري و نظام ارزيابي عملكرد بيشتر  آشنا مي‌شود و با انتقال مهارت هاي فراگرفته به ساير پرسنل بخش واحد محل خدمت خوددرامرارزشيابي فردي توانمندوبامديريت عالي خواهد بود.

  شركت در جلسات آموزشي كه توسط اداره ارزشيابي دانشگاه برگزار مي‌شود.   

  افزايش سطح اطلاعات اداري و مديريتي خود از طريق فعاليتهاي خود آموزي . 

  آشنايي كامل با فرم هاي ارزشيابي در سطوح مختلف .

  آشنايي مقدماتي با امور مربوط به كارگزيني .

  آشنايي با معيارهايي كه هريك از سطوح با آن مورد سنجش قرار مي‌گيرد.

  كنترل دفاتر ثبت وقايع حساس واحد مربوطه .

  شناسايي ارزشيابي كننده‌هاي واحد و انتقال مهارتهاي ارزشيابي به ارزشيابي كننده ها .

  هماهنگ نمودن ارزشيابي كننده ها در سطح واحد از نظر افزايش آگاهي درخصوص چگونگي روند ارزشيابي .

  مشخص نمودن افرادي كه توسط ارزشيابي كننده ها مورد سنجش قرار مي‌گيرند.

  در صورت صلاحديد تشكيل كميته ارزيابي براي واحدهاي سازماني و يا رشته هاي شغلي كه نيازمند به نظر چندين ارزياب دارد (مانند بهورزان ... )

  جمع بندي نتايج  و خاتمه امور ارزيابي در پايان سال (حداقل بهمن ماه هر سال) .

  هماهنگ نمودن روند ارزشيابي واحد با سياستهاي ابلاغي از سوي  اداره مركزي ارزشيابي دانشگاه .

  شناسايي معترضين به نمره ارزشيابي و جمع آوري مستندات مربوطه.

  دخالت دادن نتايج ارزشيابي در تصميمات اداري .

  برگزاري جلسات درون بخشي و آشنا نمودن پرسنل با آخرين بخشنامه ها ودستورالعمل ها .