چهارشنبه 17 آذر 1400, 4:58 ب ظ

Image
Image
  • نظارت بر اجرا واقدام بموقع در خصوص قوانین، مصوبات و بخشنامه های واصله مربوط به صدور احکام پرسنلی کارکنان دانشکده
  •  ثبت اطلاعات پرسنل جدیدالاستخدام  و نیروهای مشمول قانون خدمت پزشکان و پیراپزشکان در سیستم پرسنلی
  •  نظارت بر صدور و تائید احکام پرسنلی کلیه کارکنان واحدهای تابعه دانشکده و اطمینان از صحت احکام صادره در واحدهای تابعه
  •  صدور احکام مربوط به افزایش ضرایب سالانه، ارتقاء رتبه ها وطبقات، اعمال مدارک تحصیلی کارکنان غیر هیئت علمی
  •  تهیه و ارائه گزارشات مورد نیاز از سیستم پرسنلی مورد استفاده در واحدهای تابعه دانشکده یا وزارت متبوع
  •  صدور احکام تبدیل وضعیت کارکنان از پیمانی به رسمی آزمایشی و رسمی قطعی و صدور احکام نیروهای جدیدالاستخدام
  •  انجام سایر امورات محوله بر حسب نظر مقام مافوق مطابق مقررات