دبیر کمیته مرکزی نظام پیشنهادات از برگزاری شانزدهمین کمیته مرکزی نظام پیشنهادات با حضور معاون توسعه و اعضای کمیته مرکزی خبر داد. 

ندا ببریان گفت: در این کمیته بررسی و مقایسه عملکرد کمیته های تخصصی پیشنهادات در سال 98 و مقایسه آن با عملکرد سال 97 صورت پذیرفت. همچنین راهکارهای افزایش سطح عملکرد، جذب و اجرای پیشنهادات و تجارب مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت که از جمله ی راهکارها می توان به گسترش تبلیغات و اطلاع رسانی،  برگزاری دوره های آموزشی کد دار، برگزاری جشنواره دو بار در سال برای هر نیم سال، گزارش و رتبه بندی فعالیت های کمیته ای تخصصی به صورت فصلی، ارائه صورت جلسه استاندارد جهت تکمیل توسط کمیته های تخصصی و ارسال به کمیته مرکزی اجرای پیشنهادات تایید شده به صورت پایلوت  سطح بندی پیشنهادات به پیشنهادات طلایی، نقره ای و برنزی اشاره کرد. 

ندا ببریان گفت: در این جلسه نظام نامه مدیریت دانش ابلاغ شده از وزارت تشریح و تبیین شد و کلیه دبیران کمیته  تخصصی در این زمینه به اعلام نظر پرداختند.

دبیر کمیته در پایان افزود: گسترش تبلیغات در شبکه های مجازی ، توضیح و تبیین فعالیت در سامانه مدیریت دانش، بررسی و تعیین وضعیت پیشنهادات واصله در دستور کار اعضای این کمیته قرار گرفت