برقراری ارتباط برخط سامانه جامع تشکیلات دانشکده

به گزارش وب دا مدیر توسعه و سرمایه انسانی از تائید برقراری ارتباط برخط بین سامانه جامع تشکیلات و سامانه ساختار از سوی مرکز توسعه مدیریت و تحول اداری وزارت متبوع خبر داد.

خدیجه احمدی افزود: با رفع مغایرت های اعلام شده از سوی مرکز توسعه مدیریت و تحول اداری شامل: شماره و عنوان ردیف سازمانی، عنوان واحد سازمانی، کد پستی واحدهای سازمانی، اطلاعات پرسنلی افراد، نوع پست سازمانی و ... بین دو سامانه جامع تشکیلات وزارت متبوع و سامانه ساختار سازمان اداری و استخدامی کشور، ارتباط برخط برقرار شد.

ایشان در ادامه بیان کرد با برقراری ارتباط مذکور بین سامانه ها، کاربران به صورت متمرکز به اطلاعات واحد سازمانی و تشکیلات تفصیلی دسترسی دارند و امیدواریم بسیاری از مشکلات موجود در این زمینه مرتفع گرد.

وی در پایان از تلاش و پیگیری های کارشناس مهندسی سازمان این دانشکده در برقراری ارتباط مذکور تقدیر و تشکر کرد.