مدیر توسعه سازمان و سرمایه انسانی از اتمام فرایند تدوین تشکیلات تفصیلی اعضای هیات علمی دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی نیشابور خبر داد.

به گزارش وبدا خدیجه احمدی ضمن اعلام این خبر اظهار داشت: در راستای اجرای برنامه های عملیاتی مرکز توسعه مدیریت و تحول اداری، احصاء استانداردهای تشکیلاتی پست های اعضای هیات علمی دانشکده های آموزشی انجام گرفت.

مدیر توسعه سازمان و سرمایه انسانی افزود: در این راستا تشکیلات اعضای هیات علمی دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی نیشابور تدوین و در هیات امنای دانشکده مصوب گردید و در حال نهایی شدن می باشد.