IMG_9595.JPG

رئیس اداره توسعه سازمان و تحول اداری دانشکده علوم پزشکی نیشابور از ارسال لیست نهایی مشمولان تبدیل وضعیت استخدامی ایثارگران موضوع بخشنامه های شماره 379599 مورخ: 1399/09/25 سازمان اداری استخدامی و 13758 مورخ: 1400/03/19 مشترک سازمان اداری استخدامی کشور و سازمان برنامه و بودجه به مرکز توسعه مدیریت و تحول اداری وزارت متبوع خبر داد.

فرامرز شیرازی در ادامه بیان کرد: طبق هماهنگی با مرکز توسعه مدیریت و تحول اداری وزارت متبوع پستهای ایجادی با علامت اختصاری <<M1عنوان پست و ...>>  در پوشه ای تحت عنوان <<پوشه ایثارگران>> پس از تصویب هیات امناء و طی مراحل اداری و تشکیلاتی در سامانه جامع تشکیلات ایجاد خواهد شد و محل خدمت شاغلین پست های مربوط، با توجه به نیاز دستگاه و واحدها با رعایت کلیه قوانین و مقررات و شرایط احراز تعیین می گردد.

وی تصریح کرد: تغییر وضعیت کارکنان بر اساس عنوان شغل و مدرک تحصیلی مندرج در حکم یا قرارداد می باشد و در هنگام ایجاد پست ، برای گزینه مشخصه پست از عبارت " حذف پس از خروج" استفاده می شود. مفهوم عبارت فوق این است که پست کاملاً اختصاصی بوده و با انتقال، بازنشستگی، فوت، اخراج و... شاغل، پست نشان دار تخصیصی حذف می گردد.

رئیس اداره توسعه سازمان و تحول اداری در پایان خاطر نشان کردند امیدواریم تا فرایند تبدیل وضعیت استخدامی مشمولان در اسرع وقت صورت گیرد تا امنیت شغلی این عزیزان نیز فراهم گردد.